Naša vizija razvoja jeste spoj tradicionalnog i modernog

“U oktobru smo otvorili novu poslovnicu u TC Galerija, u Beogradu na vodi, koja personifikuje novu viziju našeg razvoja, kroz spoj tradicionalnog i modernog, za koju smo sigurni da će pru- žiti jedinstveno korisničko iskustvo našim klijentima i gde će u modernom ambijentu svi resursi biti u funkciji sveukupnog zadovoljstva klijenata. Potreba da svoje proizvode i usluge učinimo dostupnim što većem broju korisnika, realizovaće se kroz otvaranje novih ekspozitura. Potencijal za razvoj ALTA banke vidimo upravo kroz umereno širenje poslovne mreže što je naše strateško opredeljenje, a realizaciji planova smo pristupili kroz otvaranje novih ekspozitura u tekućoj godini, u Novom Sadu, Vršcu i Beogradu.”

Ovim rečima počinje razgovor za „Svet bankarstva i investicija” dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke, odgovarajući na pitanje u kom segmentu vidi potencijal za rast i razvoj na tržištu Srbije. Cilj ALTA banke je stabilno i dugoročno pozicioniranje na finansijskom tržištu Republike Srbije kao efikasne i moderne institucije. Usmereni su i na kreiranje visokog nivoa korisničkog zadovoljstva, pružajući usluge zasnovane kako na tradicionalnom pristupu poslovanju tako i usluge kreirane putem digitalnih platformi.

„Kao banka univerzalnog tipa, redefinisanjem svog poslovnog modela, ALTA banka je primarnu orijentaciju na kreditiranje sektora privrede, posebno malih i srednjih preduzeća, dopunila pojačanim angažovanjem u sektoru stanovništva, putem širenja poslovne mreže, inoviranjem ponude proizvoda i usluga za segment stanovništva, unapređujući dostupnost i konkurentnost. U uslovima izražene tržišne utakmice u bankarskom sektoru, pažljivo smo razmatrali mogućnosti i preduslove pozicioniranja ALTA banke, gde smo opredelili individualni pristup svakom klijentu, sagledavanju njegovih finansijskih potreba i oceni investicionih planova, uz efikasan sistem odlučivanja. U navedenom procesu, posebnu pažnju posvećujemo proceni kreditne sposobnosti i pravovremenom odmeravanju rizika, a relativnu fleksibilnost možemo pružiti putem strukturiranja transakcija koje na najbolji način odgovaraju poslovnom modelu klijenta i njegovoj konkretnoj potrebi, naglašavajući savetodavnu ulogu banke u tom procesu.

Razvoj segmenta poslovanja sa stanovništvom, značajniji rast i dostupnost proizvoda, opredeljen je većom zastupljenošću poslovne mreže, kao i širokoj dostupnosti proizvoda putem digitalizovanog kreditnog procesa, na čemu intenzivno radimo.

Procene su da će proces konsolidacije bankarskog tržišta i u Srbiji i u regio- nu biti nastavljen. Da li razmišljate o širenju na regionalno tržište?

Trendu ukrupnjavanja banaka na bankarskom tržištu Srbije, kao rezultatu procesa konsolidacije, svedoci smo u periodu dužem od dve decenije. Ovakvi procesi nisu iznenađujući i posledica su kako ranije donetih odluka bankarskih grupacija zemalja članica Evropske Unije o prodaji domaćih supsidijara tako i rastućeg interesovanja institucionalnih investitora za ulaganje u domaći bankarski sektor. Naravno, ne treba zanemariti ni strateško opredeljenje banaka na tržištu Srbije da u bliskoj budućnosti realizuju akvizicije u cilju optimalnog regionalnog pozicioniranja.

Aspekt regionalnog širenja ALTA Banke je u domenu strateških inicijativa Alta Pay Group na srednji i dugi rok posmatrano.

Inflacija je zbog zaoštravanja monetarne politike donela rast kamatnih stopa i za odobrene i nove kredite, kao i za depozite, s druge strane rastu operativni troškovi, rezervisanja za rizične plasmane. U čemu će se po vama ogledati najveći izazovi ovog predrecesionog perioda?

Krupne promene na globalnom geopolitičkom planu koje imaju svoje reperkusije na ekonomske događaje predstavljaju obeležje skoro čitave 2022. godine. Rastuća neizvesnost koja je obeležila Covid-19 period u prethodne dve godine je produbljena dodatnim efektima rusko-ukrajinskog sukoba. U takvim izmenjenim okolnostima poslovanja, različiti su izazovi ne samo pred kreatorima monetarne i ekonomske politike, već i mnogobrojnim institucijama.

Naglašena neizvesnost, jačanje inflatornih pritisaka i posledično kretanja kamatnih stopa na finansijskim tržištima simultano su delovali na porast cena kredita sa jedne strane, ali i cena izvora finansiranja, sa druge strane. U ovim složenim okolnostima, neophodno je da se banke rukovode principom opreznog odmeravanja budućih neočekivanih gubitaka koji će svoju reflek- siju imati i na profitabilnost sektora u celini.

Činjenica da je u dužem vremenskom periodu, uprkos povećanoj globalnoj neizvesnosti, održana stabilnost kursa dinara, ima posebnu težinu u uslovima inflatornih pritisaka, u kojima je, u cilju organičavanja negativnih efekata, došlo do zaoštravanja monetarne politike.

Kao prioritetan cilj u ovom istorijski složenom momentu i nepredvidivim tržišnim uslovima jeste očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, kao i zaštita interesa korisnika finansijskih usluga. Iskustveno posmatrano, pravovremene mere podrške od strane kreatora monetarne i ekonomske politike, počevši od mera u toku COVID-19 perioda, u vidu moratorijuma i programa garantnih šema ostvarile su cilj amortizacije negativnih efekata, olakšavanja pozicije građana i privrednih društava i doprinele sveukupnoj stabilnosti bankarskog sektora, što pokazuje i činjenica da je nivo problematičnih kredita na kraju jula 2022. godine iznosio niskih 3,2%.

Svaki narativ koji vodi racionalnim rešenjima rastućih izazova u budućnosti, kroz prizmu delovanja na nivou bankarskog sektora, treba biti podržan od strane pojedinačnih banaka u punom kapacitetu, imajući u vidu zaštitu interesa građana i privrede Republike Srbije, što je preduslov stabilnosti banaka i sektora u celini.

Kakav je trend kreditiranja privrede, za koje kredite je najveće interesovanje?

Na nivou bankarskog sektora kreditna aktivnost beleži nastavak trenda stabilnog rasta u 2022. godini, pre svega vođeni rastom u segmentu privrede, a potom i stanovništva. Na kraju jula 2022. godine domaći krediti na nivou bankarskog sektora su zabeležili rast od 12,5% međugodišnje, sa učešćem kredita za likvidnost i obrtna sredstva od 47%, dok investicioni krediti učestvuju sa 39%. Ističemo da je rastu kreditiranja značajno doprinela i realizacija programa garantnih šema, iz kojih je realizovano 2,4 milijarde evra, koji su na dobar način potvrdili pozitivne efekte saradnje između državnih institucija kreatora monetarne politike, privrede i banaka, koja je doprinela očuvanju stabilnosti poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji posluju u Republici Srbiji. Osluškujući konkretne potrebe klijenata u pogledu kreditiranja, ALTA banka je unapredila proces odobravanja kredita i stvorila prepoznatljiv model kojim se na brz i efikasan način pruža podrška i izlazi u susret rastućim potrebama klijenata, adekvatno odmeravajući rizike plasmana, što je kvantifikovano ostvarenim rastom od 40% u 2021. godini i nastavljeno i tokom 2022. godine.

Oktobar je tradicionalno u znaku štednje. Da li pripremate posebnu ponudu?

Tradicionalno u oktobru mesecu u bankarskim sektorima širom sveta obeležava se Svetski dan štednje 31. oktobar, kada zvanično započinje i nedelja štednje. ALTA banka redovno učestvuje u aktivnostima koje su prepoznate kao dobra bankarska praksa, a dodatno, stavljanjem akcenta na razvoj segmenta poslovanja sa stanovništvom, putem otvaranja novih ekspozitura, pružamo dodatne pogodnosti klijentima, naročito kada je u pitanju oročena štednja. Imajući u vidu značajne promene tržišnih okolnosti u tekućoj godini, sa refleksijom na rast kamatnih stopa, pred bankama je izazov očuvanja depozit- nog portfolija. ALTA banka je shodno ambicioznim budžetiranim veličinama, koji pretpostavljaju rast u svim relevantnim segmentima poslovanja, poseban fokus usmerila na jačanje depozitnog portfolija, uz umerenu, ali konkurentnu cenovnu politiku. Navedeno podrazumeva da će ponuda ALTA Banke u „nedelji štednje” sadržati i posebne pogodnosti za klijente koje će biti prezentovane javnosti tokom oktobra, uz uslove za koje smatramo da će biti stimulativni za štednju, kako u domaćoj valuti za koju postoji povećana tražnja, tako i za deviznu štednju, uz distinkciju po kriterijumu maksimalnog iznosa i perioda oročenja.

Ko je prosečan štediša ALTA banke?

Tim ALTA banke nastoji da svakom štediši posveti posebnu pažnju, ceneći njihovu odluku da svoje poverenje za štedne uloge povere baš nama. Kao rezultat možemo iskazati zadovoljstvo što su naši deponenti i dugogodišnji klijenti i stabilni partneri. Pažljivo usmerena aktivnost na negovanje i snaženje depo- zitne baze kvantifikovana je značajnim, dvocifrenim, stopama rasta broja depozitnih klijenata u prethodnoj, a nastavljena u tekućoj godini, sa prosečnim iznosom deponovanih sredstava nešto nižim od 16.000 evra.

Da li ste zadovoljni stepenom korišćenja digitalnih usluga?

Zaokret tradicionalnog bankarstva ka digitalnoj transformaciji kao opšti, globalni trend prati i ALTA banka. U prethodnom periodu napredak je učinjen u pogledu podizanja opšteg nivoa digitalizacije, a strategijom definisani razvojni planovi u fokus stavljaju kontinuitet ovog procesa. Digitalne usluge, merene korišćenjem elektronskog i mobilnog bankarstva, naše banke svakodnevno koriste 2/3 od ukupnog broja klijenata u segmentu stanovništva, dok je broj korisnika kartičarskih usluga povećan za 22% međugodišnje na kraju septembra 2022. godine. Ovim putem ističemo da preko 85% naloga koji se ispostavljaju preko digitalnih kanala čine nalozi pravnih lica, što dodatno ukazuje da i naši klijenti prate nove tržišne standarde i tehnologije.

Učešće faktoringa u poslovanju privrede je izrazito nisko. ALTA banka u svojoj paleti proizvoda ima i faktoring, kako klijente/kompanije zainteresovati više za tu uslugu?

Faktoring kao proizvod klijentima – prodavcima robe i usluga omogućava da na relativno jednostavan i brz način dobiju pristup likvidnim sredstvima u cilju prevazilaženja neravnoteža u finansiranju, kao i da doprinese unapređenju njihovih pozicija u lancu snabdevanja.

Potencijal za rast tržišta faktoringa možemo ceniti kroz veće učešće ovog vida finansiranja u odnosu na procenat bruto domaćeg proizvoda na uporedivim tržištima, ističući da je u prethodnoj godini ostvaren rast volumena realizovanih poslova faktoringa od 16%, sa ukupnom vrednosti transakcija od preko milijardu evra.

Usluga faktoringa, gde se prvenstveno ocenjuje kvalitet nedospelih potraživanja, pruža mogućnost značajne podrške u finansiranju sektora mikro, malih i srednjih preduzeća. Posmatrano iz ugla banaka, za razvoj poslova faktoringa posebno je značajna savetodavna uloga bankara, blagovremeno i adekvatno prezentovanje benefita ovog načina finansiranja klijentima, uz kontinuirano unapređenje usluga, načina komunikacije i dostupnosti ovog tipa proizvoda.

Sa servisno orijentisanih za obavljanje bankarskih transakcija filijale postaju edukativno-savetodavni centri. Ipak, navike klijenata se sporo menjaju, pogotovu starije populacije, s druge strane su mladi klijenti i njihovi zahtevi…

Bankarski sektor se ubrzano i intenzivno prilagođava zahtevima generacija koje dominantno koriste digitalne kanale koamunikacija, što potvrđuje dinamika rasta korišćenja ovih usluga od strane gotovo svih klijentskih kategorija. Rast digitalne pismenosti i aktivnosti finansijske inkluzije su uticale da se i starije generacije prilagode novitetima koje sa sobom nosi digitalno doba. Međutim, primena potpune digitalizacije u najširem horizontu posmatranja je dugogodišnji proces, pa će i dalje edukativne i savetodavne uloge banaka i bankara u poslovnim centrima imati značajnu ulogu.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde