„Nastavljamo sa dinamičnim razvojem i snažnim rastom“

„ALTA banka je u 2023. godini ostvarila istorijski najbolje poslovne rezultate, a sav ostvaren profit biće reinvestiran u dalji rast i jačanje banke. Poslednjih godina ALTA banka posluje izuzetno uspešno i ostvaruje dinamičan rast u svim relevantnim segmentima poslovnih aktivnosti. U ovoj godini smo uspeli da prevaziđemo i ambiciozno postavljene ciljeve, a rezultati su posledica ulaganja u ljudski potencijal koji kreira nove vrednosti, uspostavljanja vrlo efikasnih sistema odlučivanja uz modernizacije procesa koji su osnov za realizaciju tržišnih prilika. Svakako, navedeno je podržano snaženjem potencijala za finansijsko praćenje klijenata, širenjem poslovne mreže putem otvaranja novih regionalnih centara i filijala, uvođenjem najsavremenijih digitalnih rešenja i izraženim fokusom na brigu o svakom pojedinačnom klijentu i njegovom korisničkom zadovoljstvu. Upravo je izuzetno korisničko zadovoljstvo naš imperativ i misija utkana u filozofiju poslovanja ALTA grupe“, kaže za „Svet bankarstva i investicija“ dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke.

U sledeću godinu, prema rečima naše sagovornice ALTA banka ulazi sa još većim ambicijama, u pogledu rasta i širenja poslovanja. Za banku je 2024. godina značajna jer će tržištu predstaviti i brojne novine i proizvode na čijem razvoju marljivo rade mesecima koji su iza njih.

„Sigurna sam da će tržište i naši klijenti nastaviti da nam poklanjaju poverenje i prepoznaju benefite koje im pružamo“, ističe dr Una Sikimić.

Puno je tema za razgovor. Prošla godina, a naročito 2023. bila je u znaku rasta broja novih ekspozitura ALTA banke. Kakvi su planovi za dalje širenje poslovne mreže u 2024. godini i uopšte razvoj poslovanja sa stanovništvom?

Prilikom definisanja strategije širenja poslovanja u segmentu stanovništva svakako smo uzeli u obzir da postoji izražena tržišna konkurencija, kao i samu činjenicu da istorijski banka nije bila fokusirana na poslovanje sa stanovništvom. Naše resurse smo usmerili na kreiranje inovativnog poslovnog modela u segmentu stanovništva koji je u potpunosti usmeren na klijente i njihovo korisničko iskustvo. Model smo postavili u dva pravca, tradicionalni model koji obuhvata savetodavne usluge i prezentaciju proizvoda koji odgovaraju potrebama konkretnog klijenta kroz direktnu komunikaciju u filijalama i pravac zasnovan na digitalnim kanalima komunikacije i pružanja usluga. Ovakav pristup se pokazao efikasnim s obzirom da je prilagođen klijentima koji imaju različite preferencije i navike u ponašanju, a merenju njihovog zadovoljstva uslugama smo posvetili posebnu pažnju i sa tom svrhom formirali posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi kontinuiranim unapređenjem korisničkog iskustva.

U pogledu širenja mreže, u ovoj godini smo otvorili dva regionalna centra i filijale, tako da danas ALTA banka ima poslovnice od Niša do Subotice i Novog Sada, od Vršca do Lučana i tri poslovnice u Beogradu, pored mreže ALTA PAY Group koja pruža podršku prodajnim aktivnostima u segmentu stanovništva, što je naša posebna prednost. Takođe, u prvom kvartalu naredne godine otvorićemo još tri filijale za koje uveliko formiramo timove, a u 2024. godini je planirano otvaranje i u svim ostalim većim gradovima širom naše zemlje. Na ovaj način utvrđujemo naše prisustvo i dostupnost usluga kako za fizička lica, tako i za privredne subjekte.

Uporedo sa širenjem broja ekspozitura razvijate i usluge u digitalnoj sferi. Koliko je izazovno u jakoj konkurenciji naročito u pružanju digitalnih usluga zadobiti novog klijenta?

Kada govorimo o novim digitalnim rešenjima, izdvojila bih da smo u ovoj godini uspešno implementirali i klijentima ponudili uslugu Google Pay-a u našem digitalnom novčaniku, kao jedna od nekoliko banaka koja klijentima pruža ovu inovativnu uslugu.

Prateći savremene trendove i nove tehnologije, kao rezultat ulaganja i vrlo intenzivnog perioda razvoja, već od početka naredne godine, klijentima ćemo ponuditi paletu potpuno inoviranih platnih kartica, još jedan kartičarski brend, uslugu digitalnih novčanika na dodatnoj digitalnoj platformi, kao i usluge kojima će na elektronskom kanalu biti zaokružen celokupan proces od otvaranja računa do odobrenja proizvoda.

Ono što nas izdvaja i što je naša prednost u odnosu na konkurenciju, jeste jedinstven model poslovanja i sinergija dve finansijske institucije, ALTA banke i ALTA PAY Group, koja je najveća institucija elektronskog novca i lider u platnom prometu u Republici Srbiji, što je početkom decembra meseca potvrđeno i od strane Privredne komore Republike Srbije, dodelom nagrade po ovom osnovu. 

Ove godine, pa i 2022. bankarski sektor je zabeležio visoku profitabilnost. Može li se takav trend očekivati i u 2024. godini?

Odgovor na ovo pitanje treba tražiti u razumevanju međunarodnog i domaćeg ekonomskog ambijenta, koji je u 2023. godini obeležen rastom kamatnih stopa centralnih banaka kao merama ograničenja negativnih uticaja na globalno prisutne inflatorne pritiske.

Bankarski sektor je u 2023. godini ostvario značajnu profitabilnost, prevashodno usled rasta neto prihoda od kamata, kao i činjenice da nije došlo do značajnije materijalizacije kreditnog rizika i pored izmenjenog makroekonomskih pokazatelja u odnosu na predpandemijski i period pre aktuelnih globalnih geopolitičkih tenzija.

Treba imati u vidu da je u funkciji ublažavanja posledica inflacije Narodna banka Srbije delovala preventivno i kroz set mera kojima ograničava nivo kamatnih stopa na kredite za stanovništvo uticala na očuvanje kreditnog potencijala fizičkih lica korisnika kredita, ostavljajući prostor za preusmeravanje slobodnih novčanih sredstava za njihove druge potrebe, kao i na očuvanje kvaliteta kreditnog portfolija banaka.

U pogledu očekivanja za 2024. godinu, smatram da imamo osnova za umereni optimizam, zasnovan na činjenici da je očuvana ekonomska stabilnost kao najvažniji pokazatelj uz kontinuitet privrednog rasta. Inflatorni pritisci su ublaženi, a inflacija je na opadajućoj putanji i nastavak takvog kretanja se očekuje i u narednoj godini. Kretanje referentnih kamatnih stopa i dinamika ublažavanja monetarnih uslova zavisiće od dinamike kretanja stope inflacije i ostalih ključih pokazatelja iz međunarodnog i domaćeg okruženja, a za očekivati je ublažavanje i određeno smanjenje kamatnih stopa u godini koja dolazi.

Na profitabilnost banaka svakako utiče složeni set komponenti, ako posmatramo varijablu u vidu kamatnih stopa na bankarskom tržištu Republike Srbije koga karakteriše visoka likvidnost i kapitalizovanost, stanovišta sam da je utemeljeno pretpostaviti da će i u 2024. godini profitabilnost banaka biti visoka, uz postepeno smanjenje u godinama koje slede, vođeno očekivanim padom referentnih kamatnih stopa na međunarodnom i domaćem tržištu.

Na tržištu radne snage, potraga za kvalitetnim radnikom je stalna, kako ALTA banka rešava taj izazov?

Dinamičan rast i razvoj ALTA banke utemeljen je na dva ključna stuba, ulaganje u ljude i najsavremenije tehnologije pokazatelj su našeg dugoročnog opredeljenja za jačanje tržišne pozicioniranosti i prepoznatljivosti.

Vrlo intenzivna dinamika razvoja je svakako izazovna za realizaciju i upravljanje sa jedne strane, dok sa druge strane pruža snažno zadovoljstvo stvaranja novih vrednosti, kroz merljive rezultate. Uverena sam da je upravo ova činjenica pokretački motiv za iskusne profesionalce koji su u timu i čine snagu ALTA banke, koji svojim iskustvom doprinose ubrzanom razvoju organizacije, uz priliku za dalji lični razvoj i samoostvarenje kroz brojne projekte kojima se uvode inovativna tehnološka rešenja.

U ovoj godini smo posebno ponosni na veliki broj tek svršenih diplomaca koji su nam poklonili poverenje da prve, važne korake na svom profesionalnom putu, prave upravo u našem timu, što se pokazala kao uspešna praksa. Mladi ljudi donose posebnu pokretačku energiju, a naš sistem zauzvrat pruža mogućnost dinamičnog učenja i razvoja uz podršku iskusnih mentora, brojne domaće i međunarodne edukacije, brzo integrisanje svojih znanja i veština u radnu sredinu i posebno, a jednako važno, rad u sigurnom i prijatnom okruženju u kome se neguje osećaj zajedništva. Takođe, nastojimo da kreiramo klimu u kojoj podstičemo inovacije, na način što ohrabrujemo zaposlene da daju ideje i inicijative, kao vrednosti utemeljene u razvoj i uspeh naše organizacije.

Posvećenost razvoju zaposlenih, kako iskusnih stručnjaka, tako i mladih talenata, stvara prilike za njihovo profesionalno napredovanje u radnom okruženju koje podržava i lične potrebe i očekivanja zaposlenih, snaži našu poziciju poželjnog poslodavca na bankarskom tržištu i doprinosi dugoročnom uspehu. Najbolji pokazatelj navedenog je činjenica da je u poslednje tri godine broj zaposlenih povećan tri puta, uz tendenciju daljeg značajnog rasta. Opredeljeni smo za dugoročno ulaganje u ljudski potencijal koji smatramo najznačajnijim resursom.  

Veštačka inteligencija se koristi u 10 banaka u Srbiji. U kojoj fazi je njena primena u ALTA banci? Gde vidite njene prednosti, a gde mane upotrebe za banku?

Veštačka inteligencija je nova tehnologija u intenzivnom razvoju i različite industrije istražuju mogućnosti za primenu ovih rešenja. Pojava veštačke inteligencije započela je transformaciju načina rada kompanija, uključujući i one u bankarskom i finansijskom sektoru. Uspeh tehnoloških inovacija zavisi od toga koliko olakšavaju poslovanje i unapređuju iskustva korisnika. Jedan od najznačajnijih uticaja digitalne transformacije na banke je promena u očekivanjima klijenata. Klijenti sada očekuju besprekorno i efikasno bankarsko iskustvo na svim kanalima i uređajima. Digitalna transformacija predstavlja uvezivanje tehnologija prisutnih u svim poslovnim procesima banaka, kreirajući digitalni ekosistem koji je fokusiran na razumevanje i ispunjavanje promenljivih potreba klijenata i unapređenje operacija u samoj banci. Sa sigurnošću možemo reći da je digitalna transformacija kontinuiran proces, a agilnost i brzina razvoja i implementacije opredeliće uspešnost organizacije.

ALTA banka prateći svetske trendove radi na uvođenju veštačke inteligencije pre svega u domenu komunikacije i podrške, želeći da pruži visoko personalizovano iskustvo prilagođeno potrebama klijenata. Aktivno pratimo trendove na polju razvoja najsavremenijih tehnoloških rešenja i u procesu digitalizacije svog poslovanja kreiramo sistem koji je spreman za primenu inovacija. Konkretnije, intenzivno radimo na implementaciji rešenja koja se oslanjaju na veštačku inteligenciju, kao što su robotska automatizacija procesa i napredne komunikacione platforme, kao i sistem koji je prilagođen za implementaciju tehnoloških rešenja kao što su Big Data&Data Science.

Svakako, veštačka inteligencija je mlada tehnologija, čija sveobuhvatna primena i upotreba u finansijskom sektoru i drugim industrijama zahteva vreme i kontinuirana unapređenja i prilagođavanja.

Procene su da su banke naročito ugrožene ukoliko su nezaštićeni lični podaci klijenata od sajber zloupotreba i da će to biti najveća opasnost u budućnosti. Kako štitite vaše klijente od takve vrste sajber opasnosti?

Porast broja korisnika i usluga na digitalnim kanalima dovelo je do porasta rizika i od sajber zloupotreba.

Trudimo se da podignemo svest naših klijenata o bezbednom korišćenju digitalnih servisa, ali i bezbednom rukovanju svojim podacima u svakodnevnim online aktivnostima. Izuzetno je važna neprestana edukacija i podsećanje klijenata kako da se ponašaju u cyber prostoru, naročito u domenu plaćanja na internetu i korišćenja platnih kartica. Ukazujemo klijentima koji su to najčešći primeri pokušaja prevara i preuzimanja ličnih podataka koji mogu dovesti do zloupotreba.

U cilju zaštite klijenata neophodno je udruživanje snaga ne samo učesnika u bankarskom sektoru, već i šire u celom finansijskom sektoru, kako bi se  kreiralo bezbednije cyber okruženje, razmenom informacija o aktuelnim cyber incidentima i detektovanim trendovima. ALTA banka kroz saradnju u finansijskom CERT-u Udruženja banaka Srbije nastoji da doprinese bezbednijem digitalnom okruženju u kome pruža servise svojim klijentima, a sa ponosom ističemo da smo prva finansijska institucija koja je pristupila ovom udruženju. Razmena iskustva među članicama, informacija sa međunarodnim relevantnim CERT-ovima i uvođenje zajedničkih servisa i cyber security treninga omogućava svima u finansijskom sektoru da budu u toku sa aktuelnim opasnostima, malicioznim kampanjama kao i da primene najbolja iskustva u prevenciji od istih.  

Svi izveštaji ukazuju na konstantan porast broja napada i zloupotreba u cyber okruženju. Iz tog razloga, ALTA banka primenjuje poslednju generaciju tehničkih rešenja i platformi u pogledu cyber bezbednosti, koje kontinuirano unapređuje kako bi održala najviše bezbednosne standarde, zaštitila podatke klijenata i obezbedila stabilan i bezbedan rad svojih servisa.

Rast globalne ekonomije

Ovu 2023. godinu obeležila je globalna geopolitička kriza, potom nastavak one u energetskom sektoru, visoka inflacija, rast kamatnih stopa i zaoštravanje monetarne politike FED-a i ECB-a.  Koliko će biti izazovno poslovati u 2024. godini, kakva su očekivanja?

Rast globalne ekonomije će najverovatnije nadmašiti očekivanja za 2024. godinu, slično kao i za tekuću godinu, pre svega zahvaljujući rastu prihoda, poboljšanju industrijske proizvodnje i smanjenom negativnom efektu kamatnih stopa na rast BDP-a.

Konsenzus ekonomista iz globalno prisutnih i sistemski najvažnijih investicionih banaka vezan za rast BDP-a za 2024. godinu je 2,6%, odnosno 2,7% za 2025. godinu. Posmatrajući pojedinačne države odnosno regije, očekivana stopa rasta je 2,1% za Sjedinjene Države (1,9% za 2025.), 0,9% za evrozonu (1,5% za 2025.) i 4,8% za Kinu (4,2% za 2025.).

U narednom periodu na globalnom nivou očekuje se dalje ublažavanje inflatornih pritisaka, gde će inflacija u evrozoni nastaviti silaznu putanju, te da će sa sadašnjih 5,5% pasti na ispod 3% u 2024. godini, odnosno na ciljanih 2% do kraja 2025. godine.

Očekivanja su da će centralne banke voditi monetarnu politiku i kroz smanjenje kamatnih stopa u sledećoj godini, sa određenim razlikama među vodećim svetskim ekonomijama. Predviđanja ukazuju na postepeno, ali kontinuirano, smanjenje referentne kamatne stope u evrozoni sa sadašnjih 4% na 2,5% do početka 2026. godine, dok će neke druge zemlje poput Japana i Kine najverovatnije pristupiti korekciji monetarne politike drugačijom dinamikom, uslovljeno specifičnostima njihovih ekonomija.

Pod pretpostavkom da u 2024. godini neće biti novih nepredviđenih globalnih tržišnih poremećaja, očekujem nastavak smanjenja stope inflacije, što će imati pozitivan efekat na realna primanja, što će u kombinaciji sa povećanjem industrijske proizvodnje, podstaknutom i izlaskom evrozone iz energetskog šoka nastalog 2022. godine, dovesti do rasta BDP-a i globalnog poboljšanja makroekonomskih uslova u odnosu na tekuću godinu.

Konačno, izrazila bih nadu i očekivanje da je najteži deo upravljanja ovom krizom na globalnom nivou iza nas.

Dugo angažovani na polju društvene odgovornosti

Filantropija je dugo usađena u aktivnosti Banke. U kojim segmentima je banka angažovana na polju društvene odgovornosti?

Principi društvene odgovornosti su tradicionalno ukorenjeni u korporativnu kulturu ALTA Grupe i ALTA banke. Iz širokog spektra društveno odgovornog ponašanja, izdvojila bih ključne oblasti u kojima smo realizovali naše aktivnosti u prethodnoj godini, a to su pomoć najosetljivijim i najugroženijim delovima društvene zajednice, prevashodno dece, zatim podrška realizaciji manifestacija u oblasti kulture, obrazovanja i sporta, kao i u oblasti očuvanja životne sredine.

Podsetila bih i na činjenicu da je ALTA banka osnivač Fondacije „Za dečje srce“, koja je osnovana na inicijativu kardiovaskularnog odeljenja Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ i posredstvom koje realizujemo donatorski program pomoći za očuvanje zdravlja najmlađih.  Osnivač ALTA PAY Group i predsednik Upravnog odbora ALTA banke, gospodin Davor Macura, posvećeno podržava i inicira programe pomoći i podrške za najosetljivije kategorije našeg društva, a posebno decu, donirajući brojne institucije koje su nadležne za brigu o deci, u nadi da će na taj način bar u određenoj meri uticati na uslove njihovog odrastanja, razvoja i najvažnije zdravlja. Ovakve i dodatne aktivnosti društveno odgovornog poslovanja planiramo da realizujemo i u narednoj godini, u još širem opsegu, smatrajući to našom dužnošću na koju nas obavezuje prisustvo na finansijskom tržištu i naše uspešno poslovanje.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde