„Obezbedili smo stabilan rast i rezultate iznad očekivanja“

„U 2020. godini Društvo je učvrstilo 5. poziciju na tržištu osiguranja ostvarivši 7,2 milijarde RSD premije osiguranja, odnosno 60,8 miliona evra, čime je u ukupnom rastu tržišta doprinelo sa 12,5%. Društvo beleži dvocifren rast premije u 2020. godini gotovo u svim vrstama dobrovoljnih osiguranja, kaže dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora „Triglav osiguranja“ u intervjuu za časopis „Svet osiguranja“. 

Kada je reč o ukupnom tržištu osiguranja, Marković dodaje da se može očekivati nastavak trenda i rast sektora osiguranja u narednom periodu s obzirom na to da tržište osiguranja u Republici Srbiji u periodu 2017 – 2020. godina raste na nivou stope BDP + do 3,3 procentna poena. 

Srpsko tržište osiguranja je jedino u regionu ostvarilo blagi rast ukupne premije. Ostala su imala pad (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Makedonija). Kako to objašnjavate, budući da industrija osiguranja u Srbiji ima još mnogo potencijala za razvoj?

Osnovni generatori pozitivnih poslovnih rezultata u prethodnom periodu u značajnoj meri zavise od tržišnih uslova, poslovnog ambijenta, optimizacije poslovnih procesa i kvalitetne selekcije rizika koji se preuzimaju u osiguranju, sa težnjom sektora osiguranja da podigne učešće i profitabilnost imovinskih osiguranja i osiguranja lica. Globalno i lokalno smo suočeni sa velikim društvenim I tehnološkim promenama, koje možemo označiti pojmom „digitalna globalizacija“. Zatim, tu su dinamički regulatorni okviri, zahtevi klijenata u skladu sa njihovim potrebama i potrebama povećanja kvaliteta, jednostavnosti, dostupnosti i transparentnosti proizvoda i usluga Društva, a naš je cilj pouzdano i stabilno poslovanje. Kao članica Grupe Triglav, vodeće osiguravajuće grupacije u Adria regiji, delimo iskustva i najbolju praksu sa lokalnih i evropskih tržišta, kako bismo unapredili vrednosti za naše klijente i stvorili bezbedniju budućnost. 

Na koji  način je pandemija uticala na poslovanje „Triglav osiguranja“? U kojim segmentima ste ostvarili najbolje rezultate, a koji segment je pretrpeo najveće posledice pandemije? 

Pored specifičnog poslovnog ambijenta prouzrokovanog pandemijom, „Triglav osiguranje“ a.d.o. je veoma uspešno okončalo 2020. godinu, obezbeđujući stabilan rast, finansijsku stabilnosti i rezultate iznad očekivanja. Premija osiguranja Društva je porasla za 4,5% u poređenju sa prethodnom 2019. godinom, što je doprinelo rastu tržišnog učešća na 6,5%, čime je ukupan rast premije dostigao 10,1% u segmentima osiguranja mimo obaveznog osiguranja autoodgovornosti. Trend rasta je nastavljen i u prvom tromesečju 2021. godine u kojoj „Triglav osiguranje“ beleži rast premije od 9,6% (prevashodno iz poslova životnih osiguranja i dobrovoljnih osiguranja), uz povećanje tržišnog učešća na 7,7%.

U 2020. godini Društvo je učvrstilo 5. poziciju na tržištu osiguranja ostvarivši 7,2 milijarde RSD premije osiguranja, odnosno 60,8 miliona evra, čime je u ukupnom rastu tržišta doprinelo sa 12,5%. Društvo beleži dvocifren rast premije u 2020. godini gotovo u svim vrstama dobrovoljnih osiguranja (rast životnih osiguranja 43%, zdravstvenih osiguranja 22%, osiguranja imovine od požara 12%, kaska 10%, osiguranja kredita 56% i jemstva 127%). To je dokaz stečenog poverenja klijenata i brige „Triglav osiguranja“ a.d.o. Beograd za svoje klijente. Naš cilj je minimiziranje rizika kojem su izloženi njihov život i zdravlje, a potom i njihova pokretna i nepokretna imovina i ispunjavanje finansijskih obaveza u periodu globalne ekonomske krize prouzrokovane pandemijom.

Digitalizacijom poslovnih procesa, troškovnom optimizacijom, Društvo je obezbedilo održiv rast, kontinuirano i kvalitetno pružanje usluga, vodeći računa o zdravlju svojih klijenata i svih zaposlenih, koji predstavljaju naš najveći kapital.

Šta je sve promenjeno u poslovanju u cilju prilagođavanja tržištu, klijentima i novim uslovima?

Fleksibilnost definisanog poslovnog modela nam je omogućila brzo prilagođavanje i na globalne i na lokalne promene poslovnog okruženja, prilagođavanje novim rizicima i potrebama naših klijenata i ubrzala realizaciju digitalizacije pojedinih poslovnih procesa. Upravo nam je to omogućilo lakšu komunikacija sa klijentima, usled novih okolnosti u kojima smo se našli u proteklom periodu. U fokusu poslovanja ostaju inovativna i ekonomična rešenja u oblasti osiguranja koja će na efikasan način odgovoriti na potrebe naših klijenata. 

Da li primećujete promene u ponašanju potrošača kada je reč o kupovini osiguranja? 

Tržišni rezultati jasno pokazuju da je usled pandemije došlo do povećanja tražnje za dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem koje je u 2020. godini poraslo za 18,2% i na kraju prošle godine premija je iznosila 5,4 milijarde RSD, dok je „Triglav osiguranje“ a.d.o. Beograd premijski poraslo 22,4% sa daljim trendom rasta. Premija dobrovoljno zdravstvenog osiguranja 2018. godine je u ukupnoj premiji tržišta učestvovala 3,5%, a u 2020. godini 4,9%. U strukturi Društva, premija dobrovoljno zdravstvenog osiguranja raste sa 2,9% na 4,8% respektivno, dok je na tržištu porasla sa 4,9% na 6,3%, što pokazuje nastavak daljeg trenda rasta.

Koji je trenutno vaš najtraženiji proizvod?

Najzastupljeniji proizvod je kombinovano dobrovoljno zdravstveno osiguranje,  kojim se pokrivaju troškovi medicinskih usluga u skladu sa ugovorenim limitima, sa prosečnom godišnjom premijom oko 210 evra (25.000 RSD) po osiguraniku, već poslednje tri godine. Ovaj proizvod najviše koriste strane kompanije koje posluju u našoj zemlji. Međutim, beleži se i trend rasta domaćih poslodavaca koji se opredeljuju za ovaj vid osiguranja zaposlenih. Zahvaljujući polisi kombinovanog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zaposlenima se obezbeđuje niz pogodnosti u lečenju i preventivi. Višestruki su i benefiti za poslodavce jer se smanjuje ukupan broj bolovanja, skraćuje dužina odsustvovanja sa posla, zaposleni se brže oporavlja i vraća na radno mesto. Poslodavac na ovaj način iskazuje brigu o zaposlenima i svest o značaju njihovog zdravlja i tako povećava njihovu motivisanost i nivo produktivnosti. 

Naši klijenti prepoznali su i značaj osiguranja sopstvenog života i života bližnjih, naročito u uslovima pandemije, pa su nam tokom 2020. godine ukazali poverenje, na šta ukazuje i rast premije životnih osiguranja „Triglav osiguranja“ a.d.o. Beograd od gotovo 43%. Strateški cilj izgradnje dugoročnog partnerstva i međusobnog poverenja, stvara osnove daljeg razvoja i kontinuiranog unapređenja vrednosti za naše klijente – SVE ĆE BITI U REDU.

„Obezbedili smo stabilan rast i rezultate iznad očekivanja“

S obzirom na to da je prošla polovina tekuće godine, može li se na osnovu sadašnjih rezultata reći da je oporavak izgledan?

Dužina i manifestacija pandemije u značajnoj meri utiču na ekonomski oporavak i dinamiku realizacije planiranih infrastrukturnih i drugih projekata definisanih Investicionim planom „Srbija 2025“ Vlade Republike Srbije, prezentovanog javnosti 28.12.2019. godine za period 2020-2025. godina, u ukupnom planiranom iznosu od 14 milijardi evra od kojih su pojedini projekti već započeti sa realizacijom (npr. novi auto-putevi ka BiH, Preljina – Požega, Fruškogorski koridor, železnica ka Budimpešti itd.). 

Prema poslednjim projekcijama MMF-a, sa početka maja 2021. godine, očekuje se rast BDP sa inicijalno projektovanih 5,3% na 6%, sa očekivanjima rasta od 4,5% u 2022. godini, što potvrđuje ekonomski oporavak. 

Koji će biti najveći izazovi za osiguravače u budućnosti i šta vidite kao gorući problem na srpskom tržištu osiguranja? 

Jedna od ključnih aktivnosti sektora osiguranja je i buđenje svesti o potrebama za minimiziranjem rizika kojima su klijenti izloženi u svakodnevnom životu i radu putem osiguranja (život i zdravlje, osiguranje nepokretnosti kod kojih je svega 15% domaćinstava u Srbiji osigurano, osiguranja od klimatskih promena, kao jednog od najbrže rastućih rizika i osiguranja od profesionalnih odgovornosti). Pored navedenih segmenata, izazovi koji su pred osiguravačima se odnose i na dinamično regulatorno okruženje i očekivano uvođenje sistema Solventnost 2, puna implementacija računovodstvenih standarda IFRS 9, IFRS 16 i IFRS 17, zahteva po osnovu regulative iz oblasti zaštite podataka o ličnosti (GDPR) i distribucije osiguranja (IDD), potrebe za daljom digitalizacijom svojih usluga i sl. 

Rizici kojima su osiguravači izloženi i koji se očekuju u periodu izlaska iz krize prevashodno se odnose na brzinu ekonomskog oporavka i stabilnost makroekonomskih pokazatelja, smanjenja stope nezaposlenosti, demografskih promena (usled povećane stope smrtnosti u periodu pandemije i posledično u post-kovid periodu) i daljeg rasta kupovne moći stanovništva. 

Možete li navesti rizike novog doba na koje bi kompanije i građani trebalo da obrate pažnju?

Rizik globalne pandemije i neizvesnost okončanja je jedan od ključnih rizika novog doba, uz sve prateće očekivane višegodišnje posledice kako na zdravlje i život ljudi, tako i na ekonomsko okruženje. Kao posledica globalne ekonomske krize ističu se i rizici prekida poslovanja (engl. „business interruption“) i potrebe osiguranja potraživanja (kreditni rizici). Rizici informatičkog doba koji proističu iz ubrzane potrebe za digitalizacijom, operativnog, ali i strateškog „time to market“ aspekta, ističu potrebe zaštite kako poslovnih podataka, tako i podataka o ličnosti. Na sve ove rizike, nadovezuju se i rizici prirodnih katastrofa (zemljotresa, poplava, oluja i suša) usled globalnog zagrevanja planete i emisije štetnih gasova, sa uticajem na imovinu (pravnih i fizičkih lica), život i zdravlje građana.

Tržište osiguranja u svetu sve više sarađuje sa Insurtech kompanijama. Koliko je Srbija daleko od toga? Koliko su srpski osiguravači zahtevni u pogledu modernih tehnologija?

To je neminovnost. „Omnichannel“ pristup i povećanje dostupnosti personalizovanih usluga, digitalizacija i optimizacija poslovnih procesa, troškovna efikasnost i stavljanje potreba klijenata na potrošačkom putu u centar ponude vrednosti osiguravača su sadašnjost i budućnost daljeg razvoja potencijala tržišta osiguranja u Republici Srbiji, ali i potreba, iako još uvek tradicionalni pristupi preovlađuju na tržištu osiguranja u Republici Srbiji. Digitalna pismenost je osnovni preduslov za razvoj i efikasnu implementaciju novih alata (npr. „machine learning“, „artificial intelligence“ i sl.), što je u skladu i s osnovnim strateškim orijentacijama „Triglav osiguranja“ a.d.o. Beograd, agilnost, jednostavnost i pouzdanost.

Šta će u narednom periodu biti u fokusu „Triglav osiguranja“?

Dinamično razvijamo nove načine poslovanja koji će biti u vrhu trendova digitalizacije. Dobro smo pozicionirani u dinamičnim mrežama poslovnih ekosistema, efikasno upravljamo rizicima i obezbeđujemo finansijsku stabilnost Društva. Naši procesi su svakim danom sve fleksibilniji, jednostavniji, tehnološki napredniji i troškovno efikasniji. Posvećeni poslu i visoko stručni zaposleni temelj su naše kulture otvorenosti i saradnje, kao i našeg održivog, usmerenog i odgovornog razvoja prema svim zainteresovanim stranama. Kao i do sada, klijent i njegove potrebe na potrošačkom putu u centru su definisanog poslovnog modela „Triglav osiguranja“ a.d.o Beograd.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

1 KOMENTAR

  1. Bio sam korisnik Triglav osiguranja. U pitanju je bilo Dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
    Imam lose iskustvo. Iz Kragujevca sam i imali su uzak broj saradnika ambulanti/poliklinika.
    A za sistematski pregled su utegli tako da se radi samo naj…naj… osnovnije.
    Pre toga Uniqa a posle toga Wiener – sa oba imam pozitivnije iskustvo u poredjenu sa Triglavom.
    Profit im je jedino merilo – a to se onda i uklapa u naslov ovog teksta.

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde