Poverenje, sigurnost i finansijska stabilnost su postulati osiguravača

Na kraju smo jedne vrlo izazovne godine, a trenutne ekonomske prilike održaće se još neko vreme. Promene makroekonomskog i poslovnog okruženja, započete globalnom geopolitičkom i energetskom krizom u 2022. godini, prenele su se na lokalno tržište osiguranja u 2022. godini sa efektima i na poslovanje sektora osiguranja u 2023. godini, zahtevajući prilagođavanje poslovnih modela osiguravača o čemu smo, između ostalog, razgovarali sa Draganom Markovićem, predsednikom Izvršnog odbora Triglav osiguranja.

„Dvocifrena inflacija uticala je na potrebu cenovnog prilagođavanja pojedinih usluga osiguranja (usled rasta šteta), procesnu optimizaciju poslovanja u cilju smanjenja troškovnih pritisaka i optimizaciju investicionog portfelja, usled rasta referentne kamatne stope, uz održavanje profitabilnog i sigurnog poslovanja. Po osnovu navedenih prilagođavanja očekuje se dvocifrena stopa rasta ukupne premije u 2023. godini“, kaže Dragan Marković.

Na polju investiranja očekuje se, prema njegovim rečima, ublažavanje stope prinosa na ulaganja u odnosu na 2022. godinu, imajući u vidu smanjenje inflacije i potrebe njenog umirivanja monetarnim instrumentom u vidu podizanja referentne kamatne stope.

„Ukoliko ne bude novih globalnih geopolitičkih kriza, u cilju stimulisanja rasta BDP-a, može se očekivati smanjenje referentne kamatne stope i stope prinosa u nadolazećem periodu“, ističe Marković.

Kako ste se nosili sa inflacijom i kako je kriza uticala na klijente?

Usporavanje privrednog rasta i pad kupovne moći usled inflatornih pritisaka (prevashodno na cenu hrane) tokom 2023. godine, uslovili su dodatne pritiske na tržište rada i visinu zarada. Pad kupovne moći stanovništva usled inflatornih pritisaka, može uticati i na definisanje prioriteta u donošenju odluke i svesti klijenata u kojoj meri im je osiguranje neophodno u ovim izazovnim vremenima. Sa druge strane, eventualni rast zarada zaposlenih utiče na profitabilnost, a time na investicioni potencijal pravnih lica – klijenata i privredni rast.

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd u svom poslovanju teži da kroz selekciju rizika, troškovnu optimizaciju, optimizaciju poslovnih procesa i investicione politike, prilagođava poslovni model dinamičkim izmenama poslovnog okruženja, a ne samo da se uticaj inflacije i ostalih makroekonomskih pokazatelja većinski prelije cenovno na našeg klijenata, gradeći na taj način dugoročan i stabilan poslovni odnos koji karakteriše međusobno poverenje.

Kakvi su dosadašnji rezultati poslovanja i kakva su vam očekivanja za celu 2023. godinu?

Dosadašnjim rezultatima smo izuzetno zadovoljni, na šta ukazuje održiv i profitabilan rast, pruženo poverenje klijenata u ovim izazovnim vremenima i rast tržišnog učešća Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd u prva tri kvartala 2023. godine na 7,5% sa 7,0% koliko je iznosilo na kraju 2022. godine. Obezbeđujemo višu stopu rasta od rasta tržišta u gotovo svim linijama biznisa koje su ključni generatori rasta tržišta osiguranja u celini.

Na očekivane poslovne rezultate u 2023. godini, pored aktivnosti na ublažavanju efekata inflacije i ostalih makroekonomskih pokazatelja, značajan uticaj imaju i manifestacije štetnih događaja po osnovu prirodnih nepogoda, prevashodno oluje, grada i poplava u segmentu imovinskih osiguranja i poljoprivrede, koji su zahvatili Republiku Srbiju tokom letnjih meseci (jul i avgust 2023. godine). Dobrom selekcijom i disperzijom rizika, kvalitetnim reosiguravajućim programima i ostalim aktivnostima na optimizaciji portfelja, uspeli smo da ublažimo efekte manifestacije štetnih događaja, male učestalosti, a visokog iznosa (po osnovu prirodnih nepogoda), na sveobuhvatno poslovanje u 2023. godini.   

Sektor osiguranja u Republici Srbiji je i tokom prethodnih kriza, što finansijskih, što pandemijskih, pa i novih inflatornih i onih prouzrokovanih prirodnim nepogodama, pokazao i dokazao otpornost i stabilnost, što ukazuje na efikasnost u upravljanju rizicima, fleksibilnost poslovnih modela osiguravača na sve učestalije izmene poslovnog okruženja, adekvatnost i pravovremenost mera regulatora i supervizora sektora osiguranja. Poverenje, sigurnost i finansijska stabilnost su postulati koje redovno izgrađujemo i unapređujemo u odnosima sa klijentima, te iste i klijenti očekuju od svojih osiguravača.

U kojim oblastima ste morali najviše da prilagodite poslovanje trenutnim ekonomskim okolnostima?

Procesi adekvatnog planiranja su bili izuzetno izazovni, imajući u vidu da se poslovni model suočio sa velikim brojem eksternih uticaja iz poslovnog okruženja, ne samo lokalnog, već i globalnog okruženja.

Briga o klijentima i zaposlenima, bila je na vrhu prioriteta, imajući u vidu inflatorne pritiske na akumulacije i investicioni potencijal pravnih lica, odnosno pad kupovne moći stanovništva, što je zahtevalo prilagođavanje ponude i veću dostupnost usluga osiguranja.

Investiciona politika je zahtevala dodatna prilagođavanja usled efekata rasta referentne kamatne stope na stope prinosa na investirana sredstva, imajući u vidu regulatorna ograničenja i stanje tržišta kapitala. Izazovi u kojima su stope prinosa na tržištu bile niže od stope inflacije, zahtevali su posebnu pažnju sa aspekta održavanja vremenske vrednosti uloženih sredstava.

Optimizacija poslovnih procesa i troškovna efikasnost su bili neophodni, kako bi se ublažili inflatorni efekti i obezbedio održivi profitabilan rast, u skladu sa apetitom za rizicima i strategijom Društva.

Kriza s jedne strane negativno utiče na poslovanje, s druge strane u krizi ljudi brinu o onome što im je važno. Gde vidite šansu za osiguravače u trenutnim okolnostima kada i pada kupovna moć građana zbog rastuće inflacije?

Osiguranje je uvek bilo siguran i stabilan partner u svim kriznim situacijama. Svest o izloženostima svakodnevnim rizicima i njihovo ublažavanje putem osiguranja, smanjuje stres i obezbeđuje ubrzan proces vraćanja u normalne poslovne i životne tokove nakon potencijalne manifestacije osiguranog štetnog događaja. Mi smo tu da vam ukažemo na potencijalne rizike po vaše zdravlje, život i zdravlje vaših najmilijih, da vam obezbedimo finansijsku stabilnost štiteći vašu pokretnu i nepokretnu imovinu i vaše odgovorno ponašanje u nepredviđenim situacijama. Rast portfelja u krizi je samo dokaz da ljudi brinu o onome što im je važno, čak i u onim linijama biznisa koji nisu direktno pogođeni inflacijom. Svaka kriza rađa nove izazove i nove šanse, naročito uz potencijal koji tržište osiguranja u Republici Srbiji poseduje, kako za smanjenje rizika, tako i kao institucionalni investitor.

Gde mislite da osiguravajuća kompanija može da napravi najveću komparativnu prednost na tržištu u odnosu na druge? Gde vidite svoju komparativnu prednost?

Najveće komparativne prednosti osiguravajuće kompanije mogu postići unapređenjem kvaliteta, obuhvata i dostupnosti usluga koje pruža, kroz razvoj ekosistema, pojednostavljenje poslovnih procesa, digitalizaciju, inovacije i usmerenost na klijente i njihove potrebe za ublažavanjem rizika ili neizvesnosti kojima su izloženi ili mogu biti izloženi u svakodnevno životu (privatno i poslovno).

Vodeći se upravo navedenim potencijalima, ključne komparativne prednosti Triglav Osiguranje a.d.o. ostvaruje u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (briga o klijentima u postpandemijskom periodu i rast poverenja kroz rast tržišnog učešća), osiguranju potraživanja (zaštita partnera u vreme efekata globalne makroekonomske krize), osiguranju poljoprivrede, tzv. „taylor made“ namenskim proizvodima (produžene garancije motornih vozila, osiguranja mobilnih telefona i sl.), pored već standardnih proizvoda putnog osiguranja i životnih osiguranja. U prilog navedenom je i kontinuirani rast poverenja klijenata na putu izgradnje dugoročnog partnerstva i izbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd za preferencijalnog osiguravača.

Dosta se polemiše o katastrofalnim štetama izazvanim elementarnim nepogodama, a svedočili smo tokom leta velikim vremenskim nepogodama. Štete su sve veće, pa se sve više i spominje da bi trebalo kreirati neki vid javno-privatnog partnerstva kada je reč o pokrivanju tih šteta. Kako mislite da će se dalje osiguranje u toj oblasti razvijati i koje bi bilo najbolje rešenje da se smanji jaz između osiguranih i neosiguranih šteta?

Kao sektor osiguranja neophodno je da uložimo dodatne napore na buđenju svesti kod stanovništva i poslodavaca o značaju i potrebi osiguranja, kao mehanizmu za ublažavanje izloženosti rizicima i neizvesnostima iz okruženja. Neophodno je izvršiti redefinisanje osiguranja sa percepcije troška na perspektivu ulaganja. Pored npr. subvencija Vlade RS vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava za plaćanje premije osiguranja koje se kreću i do 70% godišnje premije osiguranja useva i plodova od elementarnih nepogoda, još uvek je svega oko 15% obradivih površina osigurano, kao i 15% gubitaka od klimatskih katastrofa.

Nisu ugrožena samo poljoprivredna gazdinstva od elementarnih nepogoda kao posledice klimatskih promena, već i životi i zdravlje stanovništva, kao i ostala pokretna i nepokretna imovina. Usled klimatskih promena i sve veće neizvesnosti i rizika njihovih manifestacija, dodatni uticaji ekonomske prirode utiču kako na potrebe dodatnih izdvajanja iz Budžeta RS, tako i na uspostavljanje novih poslovnih rešenja, poput stvaranja javno-privatnog partnerstva, obaveznosti osiguranja i organizovanje pulova osiguravača za pokriće štetnih događaja po osnovu elementarnih nepogoda.

Prema analizama Evropske centralne banke, jaz u osiguranju od klimatskih katastrofa u EU je značajan, pa je tako svega 25% gubitaka u vezi sa klimatskim katastrofama u EU osigurano, čime su preduzeća u riziku od značajnijih finansijskih gubitaka, imajući u vidu da su mnoga od njih i podosigurana usled inflatornih pritisaka. Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), u poslednjih pet godina ukupne štete na Zapadnom Balkanu iznosile su 1,5 milijardi evra, od čega je svega 200 miliona evra osigurano, dok je u Srbije od 300 miliona evra ukupnih šteta od klimatskih katastrofa svega 50 miliona evra osigurano.

Smanjenje izloženosti rizicima imovine preduzeća kroz osiguranje (obuhvat pokrivenih rizika, razumne franšize, adekvatna ograničenja pokrića i sl. jer cena ne znači i kvalitet), neophodno je pratiti i odgovarajućim preventivnim merama, merama brige o životnom okruženju i ulaganjem u planove kontinuiteta poslovanja.

U kojoj meri osiguravači mogu da budu oslonac državi, kao institucionalni investitori, u ovakvim okolnostima?

Sektor osiguranja i osiguravači kao njegov najveći segment, sa finansijskom imovinom većom od dve milijarde evra i kontinuiranom akumulacijom, predstavljaju institucionalnog investitora značajnih kapaciteta za finansiranje infrastrukturnih projekata, zelenu i digitalnu transformaciju, ulaganje u tzv. „zelene obveznice“ i subjekata koji željno iščekuju dalji razvoj potencijala tržišta kapitala u Republici Srbiji. Ulaganje u značajne državne projekte iz lokalne akumulacije, obezbeđenje preduslova preduzeća za prihvat u osiguranje po osnovu ispunjenosti zahteva održivosti i zaštite od klimatskih promena, rasterećenje budžetskih izdataka, smanjenje jaza osiguranosti od rizika klimatskih katastrofa kroz izgradnju pulova i sl. samo su neki od dodatnih doprinosa koji sektor osiguranja može pružiti i time dalje ojačati stabilan finansijski sektor i u ovim globalno neizvesnim vremenima.

Edukacija stanovništva u delu finansijske i digitalne pismenosti, predstavlja i dodatni potencijal za rast akumulacije (uz rast kupovne moći stanovništva i investicionog potencijala pravnih lica), a time i potencijala osiguravača kao institucionalnih investitora.

Nove generacije traže i novine u prodaji, proizvodima, odnosu sa potrošačima. Kakve inovacije u tom smislu kreira Triglav? I koliko su vam mladi u fokusu?

U fokusu našeg poslovnog modela, u skladu sa potencijalima, jesu različite kategorije stanovništva i preduzeća, te njihove potrebe za osiguranjem na potrošačkom putu u različitom životnom dobu, porodičnom statusu i poslovnom ambijentu. Svaki klijent nam je bitan, od onog koji je već dugo godina sa nama, do onog sa kojim smo tek na početku izgradnje dugoročnog poverenja, pa do potencijalnih koji su u neposrednom okruženju. Ono što je zajedničko za sve njih, je da želimo da uspostavimo izvanredno korisničko iskustvo, izgradimo poslovne odnose zasnovane na poverenju i kreiramo doživotno partnerstvo. Zato je u centru našeg poslovnog modela upravo klijent i potreba da na agilan, jednostavan i pouzdan način, putem kontinuiranih unapređenja i inovacija u pružanju usluga (izgradnja ekosistema; digitalizacija procesa; veća dostupnost, jednostavnost i razumljivost proizvoda; nova pokrića i sl.) pristupimo izgradnji partnerstva.

Mladi su izuzetno bitan segment našeg poslovnog modela sa svim specifičnostima potreba i načina komunikacije koje sa sobom nose (digitalan svet). Upravo to je segment klijenata koji treba da obezbedi i dalji održiv rast kompanije u godinama i decenijama koje dolaze. Stvaranje ekosistema, proširenje obima usluga i personalizacija ponude, unapređenje B2B i B2C portala, zaključivanje osiguranja na daljinu, novi rizici (održivost, „cyber“ rizici i sl.), uvođenje novih tehnologija poput mašinskog učenja i poslovne inteligencije, robotizacija i mnogo toga još.

Da li postoji potreba za regulatornim promenama i u kojim oblastima koje se odnose na osiguranje?

Nove tehnologije, novi zahtevi klijenata, rađaju i potrebe za regulatornim promenama. Kao pripadnici najveće osiguravajuće grupacije u Adrija regiji, suočeni smo sa brojnim regulatornim izmenama koje dolaze iz EU, a koje se mogu očekivati u narednom periodu i u Republici Srbiji u procesu pristupanja EU. Samo neki od sistemskih propisa, čije se izmene mogu očekivati, tiču se propisa iz oblasti obligacionih odnosa, osiguranja u delu adekvatnosti kapitala (prelazak na režim Solventnosti 2), ograničenja ulaganja sredstava osiguranja i distribucije osiguranja, računovodstvenih propisa (uvođenje IFRS 17), propisa u delu IT i kibernetskih rizika (DORA), rizika održivosti, obnovljivih izvora i klimatskih promena (ESG, IFRS S1 i IFRS S2), formiranje pulova osiguranja i javno-privatnih partnerstava u cilju zaštite od elementarnih nepogoda i  sl.

Kakva su vaša očekivanja za naredni period i na šta će Triglav osiguranje staviti akcenat u poslovanju?

Agilnost, jednostavnost i pouzdanost su naša strateška usmerenja. U svakodnevnom pružanju usluga odazivamo se odmah i efikasno, jednostavni smo, transparentni i realizujemo obećano. Uspostavljamo standarde izvanrednog korisničkog iskustva – uvek i sad. Usmereni smo na klijente, podržavamo razvoj naših partnera u izgradnji ekosistema, pružamo razvojno orjentisano okruženje za naše zaposlene i predstavljamo stabilnu, sigurnu i profitabilnu investiciju za naše investitore. Sve u svemu, stvaramo sigurniju budućnost.

Akcenat Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd  u poslovanju za naredni period je zadovoljstvo klijenata i zaposlenih kao najbitnijih resursa, uz održavanje stabilnog, sigurnog, održivog i profitabilnog rasta. Povećanje i inovativnost ponude, kvaliteta i dostupnosti usluga, briga o klijentima svih uzrasta i unapređenje međusobnog poverenja ka izgradnji dugoročnog partnerstva su osnovna usmerenja fokusa na klijente. Obezbeđenje organizacione klime i poslovnog ambijenta koji Društvo etiketiraju kao preferencijalnog poslodavca krajnji cilj nam je u procesu merenja stepena zadovoljstva zaposlenih. 

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde