Trendovi: Osiguranje kriminalnih radnji

Piše: Ivana Nikolić, Marsh McLennan

Prevara predstavlja jedno od najstarijih krivičnih dela i u svom najširem smislu predstavlja svesno obmanjujuće ponašanje u cilju sticanja imovinske koristi. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, gde preovlađuju pretnje kao što su prevare, pronevere i sajber kriminal, osiguranje od kriminala igra ključnu ulogu u ublažavanju uticaja nezakonitih aktivnosti na finansijsku stabilnost jedne kompanije. Ovde bismo prvenstveno želeli da predstavimo ključne aspekte osiguranja od kriminala, njegovu pokrivenost i važnost postojanja ove zaštite za preduzeća svih veličina.

Kada bismo sagledali istraživanja o broju prijavljenih prevara, nesumnjivo dolazimo do zaključka da su ove vrste nezakonitih radnji u konstantnom, i šta više, u eksponencijalnom rastu. Iako možemo da se pohvalimo da živimo u eri digitalizacije, upravo podatak o rastu prevarnih radnji govori o tome da maštovitost počinioca prelazi sve granice savremenih tehnoloških rešenja koja su osmišljena radi identifikacije prevare i efikasno ih zaobilazi.

Savremeni uslovi zahtevaju i savremen odgovor na rizike. Jedno od rešenja je svakako ulaganje u interne procedure i bezbednosne protokole koji u određenoj meri mogu smanjiti rizik od prevare, ali postavlja se pitanje koliko efikasno?

Kako osiguranjem minimizovati rizike?

Naša uloga kao posrednika u osiguranju, pored sagledavanja i analize rizika koje savremenoj kompaniji predstavljaju pretnju, ujedno je i edukacija menadžmenta kako osiguranje iskoristiti u korist minimiziranja sopstvenih rizika. Najšire predstavljeno, Crime osiguranje prepoznaje i pokriva tri vrste prevare koje mogu naneti štetu svakom poslovnom sistemu. Prva je kad zaposleni ukrade osiguranikovu imovinu. Druga je kad treće lice ukrade korporativnu imovinu i treća je krađa imovine klijenta koja je data osiguraniku na čuvanje, bilo da se radi o zaposlenom ili o trećem licu kao počiniocu. U skladu sa navedenim, osiguranje prepoznaje internu prevaru gde se susrećemo sa zaposlenima, menadžerima i vlasnicima kompanija kao počiniocima i eksternu prevaru gde kupce, dobavljače, konkurenciju ili razna treća lica možemo videti u ulozi počinioca. I interna prevara pričinjena jednoj kompaniji od strane njenog zaposlenog i eksterna od strane trećih lica, predstavljaju težak udarac koji sa sobom povlači velike finansijske poteškoće.

Preciznije možemo navesti i da Crime osiguranje pruža zaštitu od finansijskih gubitaka u vezi sa poslovnim kriminalom, uključujući krađu zaposlenih, oštećenje ili uništenje novca, hartija od vrednosti ili druge imovine u prostorijama osiguranika ili na nekom drugom mestu (na primer, dok su u tranzitu), falsifikovanje ili izmenu prenosivih instrumenata, uključujući falsifikovanje potpisa osiguranika na poslovnim čekovima, kao i prijem lažne valute osiguranika. Takođe, pokriće obuhvata i prevarnu manipulaciju računarskim sistemom osiguranika, uključujući hakerski transfer sredstava na spoljni račun i prevarne instrukcije za elektronski transfer sredstava poslate osiguranikovoj banci za koje se tvrdi da su od osiguranika. Kod poslednja dva pomenuta rizika treba biti oprezan jer pominjanje prevarnih manipulacija računarskim sistemom, kao i prevarnih instrukcija za elektronski transfer mnoge bi navelo na pretpostavku da su pomenuti rizici pokriveni sajber osiguranjem. Otuda i nužnost za definisanjem i odvajanjem pokrića Crime osiguranja od sajber osiguranja.

Razlike u odnosu na sajber osiguranje

Sajber osiguranje i osiguranje od kriminala su povezani, ali ipak različiti oblici pokrića koji se bave različitim aspektima rizika u vezi sa kriminalnim aktivnostima. Crime osiguranje obično pokriva fizičku i finansijsku štetu, dok sajber osiguranje pokriva finansijsku i reputacionu štetu, ali može uključivati i sudske troškove koji se javljaju u slučaju spora. Sajber osiguranje je usmereno na krađu podataka, sajber iznudu, hakovanje, napade malvera, phishing i druge sajber incidente, dok je Crime osiguranje više okrenuto iskorišćavanju i krađi identiteta sa svrhom sticanja finansijske koristi. Iako sajber osiguranje i osiguranje od kriminala imaju različite fokuse, može doći do određenih preklapanja, posebno u oblastima u kojima sajber kriminal uključuje elemente tradicionalnog kriminala. Na primer, phishing je vrsta sajber napada pokrivena sajber osiguranjem, obično u obliku e-mail-a, u kojem napadači koriste obmanjujuće taktike da prevare pojedince i tako otkriju osetljive informacije, kao što su korisnička imena, lozinke, brojevi kreditnih kartica ili drugi lični i finansijski detalji. Sa druge strane, ukoliko zaposlenom pristigne phishing e-mail koji izgleda kao da je iz pouzdanog izvora (npr. od rukovodioca ili dobavljača), gde se zahteva hitan transfer sredstava za ono što se u tom trenutku čini kao legitimna poslovna svrha i ukoliko zaposleni, bez verifikacije zahteva, pokrene transfer koji dovodi do finansijskog gubitka za kompaniju, tada govorimo o riziku koji bi bio pokriven Crime osiguranjem.

Iako mnogi sajber kriminal vezuju za rizike koji prete izvan organizacije, potpuno je pogrešno mišljenje da se sajber napadi dešavaju samo izvan kompanije. Kada zaposleni preduzme određene nezakonite radnje sa ciljem da zloupotrebi poverljive informacije, programe ili baze podataka, tada govorimo o rizicima koji mogu biti pokriveni sajber osiguranjem. Ukoliko zaposleni nezakonitim pristupom izvrši transfer sredstava i time načini finansijsku štetu kompaniji radi se o riziku koji možemo sagledati sa stanovišta Crime osiguranja.

Dakle, direktan i opipljiv gubitak lične imovine možemo pokriti Crime osiguranjem, dok indirektan i neopipljiv gubitak, obično imovine trećih lica, (lični podaci, brojevi kreditnih kartica i sl.) pokrivamo sajber osiguranjem. Kako smo već navikli da rizike i događaje u osiguranju moramo posmatrati izolovano, od slučaja do slučaja, tako je savet i sa ovim pokrićima, koji su zbog ogromnih transformacija u poslednjih nekoliko godina, poprimili slične karakteristike i potpuno zamaglile jasne granice koje su postojale u osiguranju. Svakako je jasno da oba osiguranja predstavljaju nužnost u kreiranju bezbednog poslovnog okruženja koju će kompaniju zaštiti od prevare i krađe.

U eri u kojoj je rizik od finansijskih gubitaka zbog kriminalnih aktivnosti stalno prisutan, Crime osiguranje služi kao dragoceno sredstvo za preduzeća da zaštite svoju imovinu i finansijsko blagostanje. Kako preduzeća nastavljaju da se razvijaju i da se suočavaju sa novim izazovima, sveobuhvatna polisa osiguranja koja štiti od prevare postaje ne samo mudra finansijska odluka već i strateški korak ka obezbeđivanju dugoročne otpornosti preduzeća. Bilo da se radi o malom lokalnom preduzeću ili multinacionalnoj korporaciji, osiguranje od kriminala je vitalna komponenta strategije upravljanja rizicima, pružajući sigurnost u nepredvidivom poslovnom okruženju, jer prenoseći finansijski rizik kriminalnih aktivnosti na osiguravača, preduzeća mogu da se usredsrede na svoje osnovne operacije bez konstantne brige o potencijalnim pretnjama.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde