Osnovana prva srpska fabrika aviona (1924)

NA DANAŠNJI DAN 21. aprila 1924. godine osnovana je pr­va srp­ska fa­bri­ka aeropla­na „Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski” AD.  Pe­ri­od od 1935. do 1941. pred­sta­vlja zlat­ne godine u po­slo­vanju fa­bri­ke. Vrednost pro­iz­vod­nje 1935. iz­no­si­la je 4,5 mi­li­o­na di­nara, a sa­mo če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je pre­ko 51 mi­li­on. Pred Drugi svetski rat, fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih. Na­kon oslo­bo­đe­nja, fa­bri­ka „Ro­go­žar­ski” je pri­po­je­na zajed­no s de­lom fa­bri­ke „Zmaj” 1946. go­di­ne ze­mun­skom „Ika­ru­su” u no­vo­for­mi­ra­nu pot­pu­no na­ci­o­na­li­zo­va­nu va­zdu­ho­plov­nu in­du­stri­ju (Dr­žav­na fa­bri­ka avi­o­na). Za 22 go­di­ne po­sto­ja­nja, u „Ro­go­žar­skom” je pro­iz­ve­de­no 305 avi­o­na.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde